Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które przysługuje na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. Podstawą prawną do wypłaty tegoż świadczenia jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Poza tym, przysługuje on rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Musimy również wspomnieć o tym, iż prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice spełniający kryterium dochodowe. Otóż, wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać 504 złotych, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 583 zł. Warto podkreślić, że wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko do 5 roku życia wynosi 68 zł, dziecko od 5 do 18 roku życia 91 złotych, a dziecko uczące się na uczelni wyższej do 24 roku życia wynosi 98 zł.

Poza tym, do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe w kwocie 1000 złotych. Przede wszystkim, jest to jednorazowa zapomoga pieniężna, z której może skorzystać matka lub ojciec dziecka; opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Na uwagę zasługuje fakt, że becikowe przysługuje tylko wtedy, gdy matka nie później niż od 10 tygodnia ciąży aż do porodu pozostawała pod opieką lekarza. Nie zapominamy też o tym, że dodatek z tytułu urodzenia dziecka będzie przysługiwał tylko rodzinom, których roczny dochód nie przekracza 85 tys. rocznie. Oprócz tego, do zasiłku rodzinnego może przysługiwać też dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Może z niego skorzystać matka, ojciec, opiekun prany lub opiekun faktyczny dziecka. Przysługuje on na trzecie i kolejne następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego i jego wysokość to 80 zł miesięcznie. Niepełnoletniej matce również przysługuje zasiłek rodzinny i becikowe, ale nie ma ona całkowitej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, w związku z czym sąd rodzinny ustala opiekuna prawnego, którym zwykle jest jeden z rodziców dziewczyny i to on składa wniosek o świadczenia i dodatki rodzinne.

Natomiast w przypadku śmierci rodzica ZUS przyznaje dziecku rentę rodzinną na zapewnienie mu środków do życia. Poza tym, uprawnionym do renty przysługuje jedna kwota, która jest dzielona. W myśl ustawy jednej osobie przysługuje jej 85% świadczenia osoby zmarłej, dwóm osobom – 90% trzem osobom 95%. Aby otrzymać rentę, należy złożyć wniosek do ZUS-u, do którego trzeba dołączyć: akt zgonu ojca lub matki, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, zaświadczenie o braku przychodów dziecka ( jeśli ich nie posiada), zaświadczenie o wysokości i tytule dochodów dziecka (jeśli je ma).