W pierwszej kolejności należy wspomnieć, iż zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie w przypadku śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • członka rodziny zmarłej osoby, która była ubezpieczona lub pobierała rentę bądź emeryturę.

Oczywiście, za członka rodziny uznawane są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione oraz inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności  (również w ramach rodziny zastępczej). Poza tym, do tej krewnych zaliczani są wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec),rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. Nie każdy też wie o tym, że świadczenie pogrzebowe może być także przyznane pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie czy innej osobie prawnej oraz fizycznej niebedącą krewną zmarłego, która pokryła koszty pogrzebu.

Należy wspomnieć o tym, że aby uzyskać zasiłek, trzeba w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek o wypłatę świadczenia pogrzebowego (druk ZUS Z-12), do którego należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Nie zapominamy także o przestrzeganiu terminów składania wniosku o zasiłek pogrzebowy, gdyż prawo do jego otrzymania wygasa w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której on przysługuje.

Warto też podkreślić, iż od 1 marca 2011 roku uległa zmianie jego wysokość i obecnie wynosi on 4000 zł. Wcześniej świadczenie przysługiwało w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Otóż,  wysokość świadczenia była ustalana miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy.