W pierwszej kolejności musimy wspomnieć o tym, że emerytowi, który pobiera świadczenia przysługuje dodatek opiekuńczy, jeżeli nie jest on zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Oczywiście, dodatek pielęgnacyjny przysługuje z urzędu tym seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia. Musimy też wiedzieć o tym, iż dodatek jest przyznawany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w orzeczeniu stwierdza całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. Warto podkreślić, iż dodatek ten nie przysługuje emerytowi, wtedy gdy przebywa on w ośrodku pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Nie należy też mylić dodatku ze zasiłkiem pielęgnacyjnym, gdyż ten drugi jest przyznawany w celu zapewniania osobie niepełnosprawnej opieki i koniecznością pokrycia części wydatków z nią związanych. W związku z powyższym prawo do zasiłku pielęgnacyjnego posiadają dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Trzeba powiedzieć o tym, iż przysługuje on również osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Ponadto, dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS, zaś zasiłek pielęgnacyjny przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Oprócz tego, przyznawane są na innej podstawie prawnej, gdyż zasiłek wypłacany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast dodatek na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na uwagę zasługuje fakt, że osoba uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego, na pewno nie otrzyma jeszcze dodatku pielęgnacyjnego do emerytury. Warto podkreślić, iż obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, zaś zasiłek pielęgnacyjny 195, 67 zł, a w przypadku inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 293, 51 zł.

Trzeba też wspomnieć o świadczeniach opiekuńczych, które przysługują rodzicom, osobom spokrewnionym, opiekunom prawnym lub faktycznym, które w celu opieki nad osobą niepełnosprawną zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jednakże, aby móc skorzystać z tej formy świadczenia, trzeba złożyć wniosek w gminie lub w ośrodku pomocy społecznej i co najważniejsze nie mu tu żadnych ograniczeń dochodowych. Obecnie wysokość świadczenia wynosi 520 zł.